Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ - ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέ τό ἄρθρο 59, παράγραφος 11, τοῦ Ν. 3966/2011 !

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ἡ εἰσαγωγή στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση, µέσῳ τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων, ἀποτελοῦσε καί συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τό ὄνειρο µιᾶς ἐπίπονης, πολύµοχθης καί πολύχρονης προσπάθειας χιλιάδων µαθητῶν τῆς δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης τῆς Πατρίδας µας. Ἀποτελεῖ κοινό µυστικό ὅτι ὁ δρόµος πού ὁδηγεῖ στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση κάθε ἄλλο παρά στρωµένος µέ ροδοπέταλα εἶναι. Οἱ ὑψηλές βάσεις εἰσαγωγῆς στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι., σέ συνδυασµό µετά ἀπαιτητικά καί δύσκολα θέµατα τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων καθιστοῦν τήν εἰσαγωγή, ἰδίως στίς περιζήτητες σχολές, ἕναν πραγµατικό ἆθλο. Ὡς ἐκ τούτου, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ ἀνταγωνισµοῦ, δέν εἶναι σπάνιο τό φαινόµενο, πολλοί µαθητές νά µήν πετυχαίνουν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. τῆς πρώτης ἐπιλογῆς τους καί νά ἀναγκάζονται νά δώσουν ἐξετάσεις καί τήν ἑπόµενη χρονιά, προκειµένου νά πετύχουν τό στόχο τους, εἴτε τελικά νά ἐπιλέξουν µία ἄλλη σχολή.
Τήν ἴδια ὥρα ὅµως πού ἰσχύουν αὐτά γιά τήν πλειονότητα τῶν ὑποψηφίων, οἱ Ἕλληνες Μουσουλµάνοι µαθητές τῆς Θράκης χαίρουν µιᾶς ἰδιαιτέρως ἄδικης καί προνοµιακῆς µεταχείρισης σέ σχέση µέ τούς ὑπόλοιπους Ἕλληνες Ὀρθόδοξους, Καθολικούς, καί ἄλλων Δογµάτων µαθητές. Αὐτό συµβαίνει, διότι οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς γι’ αὐτούς στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση, εἶναι ὑπερβολικά χαµηλές, σέ σχέση µέ αὐτές πού καλοῦνται νά ἐπιτύχουν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ὑποψήφιοι, ἀκόµα καί αὐτοί πού ἀνήκουν σέ εἰδικές κατηγορίες, ὅπως εἶναι οἱ πολύτεκνοι, οἱ τρίτεκνοι καί οἱ πληροῦντες διάφορα κοινωνικά κριτήρια. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουµε ὅτι οἱ βάσεις εἰσαγωγῆς φέτος ἦταν: α) γιά τή Νοµική Ἀθήνας 18.879 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 7.851 µόρια, β) γιά τή Νοµική Θεσσαλονίκης 18.715 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 6.976 µόρια, γ) γιά τή Νοµική Θράκης 18.276 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 6.359 µόρια, δ) γιά τή Φιλολογία Ἀθήνας 17.781 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 3.767 µόρια, ε) γιά τή Φιλολογία Θεσσαλονίκης 17.745 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μου­σουλ­µάνους µαθητές 5.624 µόρια, στ) γιά τό Μαθηµατικό Ἀθήνας 15.945 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 6.839 µόρια, ζ) γιά τό Φυσικό Ἀθήνας 16.399 µόρια, ἐνῶ γιά τούς Μουσουλµάνους µαθητές 4.490 µόρια κ.ο.κ.
Αὐτή ἡ ἰδιαιτέρως σκανδαλώδης προνοµιακή µεταχείριση Ἑλλή­νων πολιτῶν µέ βάση τό θρήσκευµά τους, θεσµοθετήθηκε µέ Νόµο τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τό 2011. Πιό συγκεκριµένα, µέ τό ἄρθρο 59, παράγραφος 11, τοῦ Ν.3966/2011, καταργήθηκαν ὅλες οἱ πάσης φύσεως µετεγγραφές φοιτητῶν καί σπουδαστῶν ἀπό Α.Ε.Ι. σέ Α.Ε.Ι. καί ἀπό Τ.Ε.Ι. σέ Τ.Ε.Ι., ἀπό τό ἀκαδηµαϊκό ἔτος 2011-2012, ἐνῶ µέ τίς ἴδιες διατάξεις ρυθµίστηκε καί ἡ εἰσαγωγή τῶν ὑποψηφίων στίς Σχολές καί τά τµήµατα τῶν Α.Ε.Ι., τῶν Τ.Ε.Ι., τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδηµιῶν, τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς Παιδαγωγικῆς καί Τεχνολογικῆς Ἐκπαίδευσης καί τῶν Ἀνώτερων Σχολῶν Τουριστικῆς Ἐκπαίδευσης.
Ὅπως εἶναι γνωστό, κάθε χρόνο, πέραν τοῦ ἀριθµοῦ πού ἔχει καθοριστεῖ ὡς ὁ ἀριθµός τῶν εἰσακτέων στήν τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση, καθορίζεται καί ξεχωριστός ἀριθµός θέσεων εἰσακτέων γιά ὅσους ἀνή­κουν σέ εἰδικές περιπτώσεις, ὅπως εἶναι ἐκεῖνες τῶν πολυτέκνων, τῶν τριτέκνων καί τῶν διαφόρων κοινωνικῶν κριτηρίων. Ἀπό τίς εἰδικές αὐτές περιπτώσεις ἐξαιροῦνται οἱ Στρατιωτικές Σχολές, οἱ Ἀστυνοµικές Σχολές καί οἱ Σχολές τῶν Ἀκαδηµιῶν Ἐµπορικοῦ Ναυτικοῦ, γιά τίς ὁποῖες ὑπάρχουν διαφορετικές εἰδικές κατηγορίες, πού καθορίζονται ἀπό τά ἁρµόδια Ὑπουργεῖα.
Ἡ Ἑλληνική ὅµως Πολιτεία, βάσει τοῦ ἰσχύοντος θεσµικοῦ πλαισίου, πέραν τοῦ ξεχωριστού ἀριθµοῦ θέσεων εἰσακτέων γιά ὅσους ἀνήκουν στίς ἀνωτέρω εἰδικές περιπτώσεις, δηµιούργησε καί µία εἰδική κατηγορία στήν ὁποία ἐνέταξε ὅλους τούς ἀλλογενεῖς – ἀλλοδαπούς καί ὑποψήφιους Ἕλληνες πολῖτες τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης πού εἶναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης τοῦ ἔτους 2009 ἤ τοῦ ἔτους 2010 (γιά τό 10%) ἤ τοῦ ἔτους 2011, ἤ ὅσους συµµετεῖχαν στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις 2011 τῶν ΕΠΑΛ-Α’. Οἱ ὑποψήφιοι αὐτοί, κατά τήν ὁριστικοποίηση τοῦ µηχανογραφικοῦ δελτίου, θά πρέπει νά διαθέτουν βεβαίωση τοῦ Δήµου εἴτε τοῦ Ν. Ξάνθης, εἴτε τοῦ Ν. Ροδόπης, εἴτε τοῦ Ν. Ἔβρου, στά δηµοτολόγια τοῦ ὁποίου εἶναι ἐγεγραµµένοι, τήν ὁποία θά πρέπει νά προσκοµίσουν στήν Γραµµατεία τῆς Σχολῆς ἤ τοῦ τµήµατος εἰσαγωγῆς, κατά τήν ἐγγραφή τους.
Ἡ πρωτοφανής καί κατάφωρη αὐτή ἀδικία σέ βάρος ὅλων τῶν ὑπολοίπων ὑποψηφίων δικαιολογήθηκε ἀπό τόν νῦν Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευµάτων, Πολιτισµοῦ καί Ἀθλητισµοῦ µέ τό ἐπιχείρηµα πώς µέ αὐτό τόν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ σταδιακή ἐνσωµάτωση τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας στήν Ἑλληνική κοινωνία καί ἡ συµµετοχή της στήν Ἑλληνική παιδεία.
Δέ χρειάζεται νά εἶναι κανείς οὔτε νοµικός, οὔτε συνταγµατολόγος, γιά νά διαπιστώσει ὅτι ἡ πρωτοφανής αὐτή προνοµιακή µεταχείριση Ἑλλήνων πολιτῶν µέ βάση τό θρήσκευµά τους, πού θεσµοθετήθηκε µέ τό Ν. 3966/2011, βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ἀναντιστοιχία µέ τό ἰσχῦον Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Καταστατικός Χάρτης µέ τόν ὁποῖο θά πρέπει νά συµφωνοῦν ὅλοι οἱ κανόνες δικαίου τῆς ἔννοµης τάξης, ἀναφέρει στό ἄρθρο 4, ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόµου καί ἔχουν ἴσα δικαιώµατα καί ὑποχρεώσεις. Ἀπό νοµικῆς πλευρᾶς ἑποµένως, ἡ ὕπαρξη µιᾶς εἰδικῆς κατηγορίας ὑποψηφίων µέ θρησκευτική ἀναφορά ἔρχεται ὁπωσδήποτε σέ κατάφωρη σύγκρουση µέ τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας καί τῆς ἰσονοµίας καί εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευµάτων, Πολιτισµοῦ καί Ἀθλητισµοῦ συναινεῖ σέ αὐτή τήν κατάφωρη παραβίαση τοῦ Συντάγµατος.
Ἡ θεσµοθέτηση ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία τοῦ νόµου πού ἐπιτρέπει τήν εἰσαγωγή ὑποψηφίων της Μουσουλµανικῆς µειονότητας µέ ποσόστωση, βασίστηκε στήν πρόφαση ὅτι οἱ µαθητές αὐτῆς τῆς συγκεκριµένης µειονότητας δέν µποροῦσαν νά εἰσαχθοῦν στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι., γιατί δέν µποροῦσαν νά συναγωνισθοῦν τούς ὑποψηφίους τους ἀπό τίς ὑπόλοιπες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Ὁ λόγος, βέβαια, δέν εἶναι ὅτι οἱ µαθητές αὐτοί στεροῦνται δεξιοτήτων καί ἱκανοτήτων, ἀλλά ὅτι εἶναι ἀναγκασµένοινα µαθαίνουν καί νά λειτουργοῦν σέ τρεῖς διαφορετικές γλῶσσες:
στήν µητρική τους γλώσσα, τήν Ποµακική, τήν ὁποία µαθαίνουν καί µιλοῦν µέχρι νά πᾶνε στό σχολεῖο,
στήν Ἑλληνική γλώσσα, τήν ὁποία χρησιµοποιοῦν µετέπειτα στήν κοινωνική καί ἐπαγ­γελµατική τους ζωή, καί στήν Τουρκική γλώσσα.
Ἡ Ἑλλάδα ἐπέτρεψε τήν διδασκαλία τῆς τουρκικῆς γλώσσας στά µειονοτικά σχολεῖα ἀφ’ ἑνός, ὡς ἴσο µέτρο γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν τῆς Κωνσταντινούπολης καί ἀφ’ ἑτέρου, γιά τήν προώθηση καί ἐµπέδωση καλῶν σχέσεων γειτονίας καί φιλίας, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης ἀποτελοῦν ἐθνική µειονότητα καί µέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο ἔχουν κάθε δικαίωµα στήν ἐκπαίδευση στήν γλώσσα τῆς ἐθνότητας στήν ὁποία ἀνήκουν, ἐνῶ οἱ µουσουλµάνοι τῆς Θράκης –ὅπως εἶναι οἱ Ποµάκοι– ἀποτελοῦν θρησκευτική µειονότητα µέ βάση τή συνθήκη τῆς Λωζάνης.
Εἶναι προφανές λοιπόν ὅτι οἱ Μουσουλµάνοι µαθητές ὑστεροῦν στίς πανελλήνιες ἐξετάσεις γιατί, ἐκτός ἀπό τή δυσκολία τῶν θεµάτων, θά πρέπει νά διαγωνισθοῦν καί νά ἐκφρασθοῦν στήν Ἑλληνική γλώσσα, τήν ὁποία σπανίως χρησιµοποιοῦν στήν καθηµερινότητά τους. Πῶς εἶναι δυνατόν νά διαβάσουν καί νά ἀνταπεξέλθουν στίς ὑποχρεώσεις τους, ὅταν δέν µποροῦν νά κατανοήσουν τό περιεχόµενο τῶν  µαθηµάτων τους; Ἡ κοινή λογική ἀποκλείει τό ἐνδεχόµενο, ἕνας καθηµερινός τρίγλωσσος µαθητής νά εἶναι ταυτόχρονα καί καλός µαθητής καί καθίσταται νοµοτελειακά σχεδόν ἀδύνατη ἡ εἰσαγωγή του σέ ἀνώτερες καί ἀνώτατες Σχολές.
Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὅµως, ἀντί νά πράξει τό αὐτονόητο, δηλαδή νά ἐνισχύσει τήν ἐκµάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ὥστε νά µποροῦν ἰσότιµα οἱ µαθητές τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης νά συναγωνίζονται τούς συνυποψηφίους τους ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, κατέφυγε στήν ὑποτιθέµενη εὔκολη λύση, δηλαδή αὐτή τῆς ποσόστωσης εἰσόδου τους στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. Εἶναι ὅµως λύση αὐτή; Δέν εἶναι προφανές ὅτι οἱ περισσότεροι Μουσουλµάνοι φοιτητές ἀργά ἤ γρήγορα θά ἀναγκαστοῦν νά ἐγκαταλείψουν τίς Σχολές πού πέτυχαν, µιᾶς καί δέν γνωρίζουν καλά τήν Ἑλληνική γλώσσα καί, εἴτε θά ἀναζητήσουν ἐργασία στήν περιοχή τους, εἴτε θά συνεχίσουν τίς σπουδές τους στά Τούρκικα πανεπιστήµια, µιᾶς καί αὐτή τή γλώσσα γνωρίζουν νά χειρί­ζονται καλύτερα;
Ἐν κατακλεῖδι, πιστεύουµε ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία θά πρέπει νά ἀντιµετωπίσει τήν οὐσία τοῦ προβλήµατος, πού εἶναι ἡ συστηµατική ἐκµάθηση καί ἐµπέδωση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στούς µαθητές πού παρα­κολουθοῦν στά µειονοτικά σχολεῖα τῆς Θράκης καί νά προβεῖ ἄµεσα στήν κατάργηση τῆς ποσόστωσης τῆς εἰσαγωγῆς ὑποψηφίων της Μουσουλµανικῆς µειονότητας στά Α.Ε.Ι. καί Τ.Ε.Ι. Γιατί πέραν τῆς κατάφωρης παραβίασης τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Χώρας καί τῶν θεµελιωδῶν διατάξεων περί ἰσότητας καί ἰσονοµίας, εἶναι ἀπορίας ἄξιο, πῶς ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, ἡ ὁποία πρίν ἀπό λίγα χρόνια θεσµοθέτησε τή µή ἀναγραφή τοῦ θρησκεύµατος στίς ταυτότητες, τάχα γιά νά µήν ἀποκαλύπτεται τό εὐαίσθητο αὐτό «προσωπικό δεδοµένο» καί νά διαχωρίζονται βάσει αὐτοῦ οἱ Ἕλληνες πολῖτες, ἔρχεται τώρα καί πριµοδοτεῖ µία συγκεκριµένη κατηγορία Ἑλλήνων πολιτῶν, βάσει τοῦ θρησκεύµατός της, µέ τή δικαιολογία τῆς σταδιακῆς ἐνσωµάτωσής της στήν ἑλληνική κοινωνία.

Ἰωάννης Χαραλάµπης
Οἰκονοµολόγος
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 122

Ὀκτώβριος 2012
Δημοσίευση σχολίου